O nás

Slovenský klub zberateľov automobilových modelov (SKZAM), 


Je klub združujúci zberateľov automobilových modelov všetkých možných mierok. Jeho hlavným cieľom činnosti je organizovanie výmenných stretnutí zberateľov automobilových modelov. Ale tak isto propagácia zberateľskej činnosti prostredníctvom organizovania výstav, publikovania odborných článkov, poradenská činnosť pre začínajúcich zberateľov, spolupráca s výrobcami automobilových modelov na Slovensku a vo svete, vydávanie propagačných materiálov s modelárskou tematikou, poriadanie odborných prednášok, exkurzií a zájazdov pre svojich členov, spolupráca s odbornými záujmovými združeniami, spolupráca s importérmi a predajcami automobilov, rozvíjanie spomenutých aktivít prostredníctvom internetu. 


História SKZAM je datovaná od roku 1981 kedy vznikol Klub zberateľov automobilových modelov Bratislava (KZAM - BA) ako nepochybne prvý klub tohto zamerania na Slovensku. Viac o histórii SKZAM si môžete prečítať na internetovej stránke www.burzy.sk v rubrike HISTÓRIA. 


Kto sa môže stať členom?


Členom SKZAM sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo cudzí štátny príslušník, na základe posúdenia vyplnenej prihlášky a zaplatenia zápisného a členského príspevku.


Ako postupovať pri prihlasovaní do SKZAM? 


1. Prvým krokom potenciálneho člena klubu je preštudovanie Stanov klubu: Stanovy klubu (pdf 1.39MB)


2. Vyplnenie a poslanie prihlášky:

Prihlášku je možné vyplniť a poslať on-line kliknutím na On-line prihláška, alebo stiahnutím prihlášky z internetu kliknutím na Poštová prihláška (pdf 311KB) a poslať ako klasickú poštovú zásielku na hore uvedenú adresu SKZAM, prípadne odovzdať osobne na Burze automobilových a železničných modelov v Bratislave. Termíny konania nájdete na www.burzy.sk v rubrike BURZY - Slovensko. 


3. Zaplatenie zápisného a členského príspevku:

Jednorázové zápisné do klubu  10,00 EUR

Členské na rok 5,00 EUR


Ako zaplatiť zápisné a členské?


Bankovým prevodom na účet: 

Slovenský klub zberateľov automobilových modelov číslo účtu: 4130007903/3100 - Ľudová banka - Volksbank,

variabilný symbol 300 /pri zápisnom/, variabilný symbol 150 /pri členskom/,


alebo


poštovou zloženkou na účet číslo: 4130007903/3100  

Slovenský klub zberateľov automobilových modelov, Hrdličkova 19, 831 01 Bratislava 037, Slovensko 

variabilný symbol 300 /pri zápisnom/, variabilný symbol 150 /pri členskom/,


alebo


v hotovosti  osobne + vybavenie všetkých formalít na Burze automobilových a železničných modelov v Bratislave. Termíny konania nájdete na www.burzy.sk v rubrike BURZY - Slovensko. 


Čo sa stane potom? 


Každému členovi SKZAM vydá výbor členský preukaz, do 14 dní po schválení prihlášky za člena SKZAM. Preukaz bude novému členovi SKZAM zaslaný poštou. V prípade neschválenia prihlášky sa zápisné vráti.


V prípade nejasností nás môžete kontaktovať:

telefonicky: +421 904 566 334 alebo e-mailom: skzam@burzy.sk

Komentáre